Dział: Deweloperski - Barbara +48 695222064 biuro@4eliteinvestments.pl

Regulamin

REGULAMIN

korzystania z portalu prowadzonego pod adresem https://www.4eliteinvestments.pl

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE ZWROTÓW UŻYTYCH W REGULAMINIE

 2. REJESTRACJA, ZAŁOŻENIE I AKTYWACJA KONTA

 3. OFERTY I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

 4. AKCEPTACJA OFERTY ORAZ ZAWARCIE UMOWY

 5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I TZW. PLIKI COOKIES

 7. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 8. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH (NIE DOTYCZY UMÓW ZAWARTYCH PRZY WYKORZYSTANIU PORTALU) LUB ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 10. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE ZWROTÓW UŻYTYCH W REGULAMINIE

 1. Strona internetowa dostępna pod adresem https://www.4eliteinvestments.pl prowadzona jest przez 4Elite Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach (44-240), ul. Szeroka 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000723315, NIP: 6511724185, REGON: 369701248, (dalej „4Elite”).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu prowadzonego pod adresem https://www.4eliteinvestments.pl oraz zasady składania Ofert i zawierania Umów Pożyczek przy wykorzystaniu tego Portalu.
 3. Portal oraz niniejszy Regulamin jest adresowany zarówno do Przedsiębiorców, jak i Konsumentów.
 4. Określenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta na Portalu. Hasło ustala Klient podczas dokonywania rejestracji na Portalu. Klient ma możliwość zmiany Hasła w sposób określony w niniejszym Regulaminie;
  2. Inwestycja (lub Inwestycje) – transakcje (umowy), na mocy których 4Elite nabyła prawo własności nieruchomości (lokalowej, gruntowej etc.), prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
  3. Klient (lub Klienci) – Przedsiębiorca lub Konsument, który dopełnił wymogów dla korzystania z Portalu przewidzianych niniejszym Regulaminem, zwłaszcza poprzez dokonanie rejestracji na Portalu, dla którego prowadzone jest Konto;

  4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 27. kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121);

  5. Konsument – osoba będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23. kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;

  6. Konto - indywidualny panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji zgodnie z pkt 2. Regulaminu, przypisany do danego Klienta;

  7. Oferta – oferta zawarcia Umowy Pożyczki złożona przez Klienta dla 4Elite za pośrednictwem Portalu zgodnie z niniejszym Regulaminem;

  8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, którym jest adres email Klienta podany przy rejestracji Konta zgodnie z pkt 2. Regulaminu, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się do Konta Klienta na Portalu;

  9. Przedsiębiorca (lub Przedsiębiorcy) - podmioty posiadające status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43(1) k.c., prowadzące działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z u.s.d.g.) lub ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym (zgodnie z ustawą o KRS), a w wypadku podmiotu zagranicznego posiadający status przedsiębiorcy na mocy prawa właściwego dla tego podmiotu i w oparciu o właściwy wpis do odpowiedniego rejestru, prowadzonego w kraju jego siedziby;

  10. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania przez Klientów z Portalu, regulujący w szczególności zasady i warunki składania Ofert, zapoznawania się z realizowanymi Inwestycjami, zawieranie Umów Pożyczek między Klientem a 4Elite za pośrednictwem Portalu oraz środków porozumiewania się na odległość (email);

  11. Strona internetowa lub Portal – strona internetowa prowadzona przez 4Elite pod adresem https://www.4eliteinvestments.pl;

  12. Umowa Pożyczki – umowa pożyczki w rozumieniu art. 720 – 724 Kodeksu cywilnego, zawarta zgodnie z Ofertą złożoną przez Klienta (jako oferenta i pożyczkodawcę) 4Elite (jako adresata Oferty i pożyczkobiorcę), za pośrednictwem Portalu, na warunkach niniejszego Regulaminu i za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość;

  13. Usługa elektroniczna - usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (użytkownika), przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16. lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

  14. U.s.d.g. – ustawa z dnia 2. lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2015.584 j.t.);

  15. U.o.d.o – ustawa z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t.);

  16. U.ś.u.d.e. – z dnia 18. lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 j.t.);

  17. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, która odwiedza Stronę internetową;

  18. 4Elite - 4Elite Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach (44-240), ul. Szeroka 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000723315, NIP: 6511724185, REGON: 369701248, kapitał zakładowy 5000 zł w całości pokryty.

 5. 4Elite świadczy za pośrednictwem Portalu i na warunkach niniejszego Regulaminu, po dokonaniu rejestracji i założeniu Konta, usługi elektroniczne na rzecz Klientów, polegające na:

  1. udostępnianiu informacji o swojej działalności, zawartych Umowach Pożyczek, złożonych Ofertach;

  2. umożliwieniu, za pośrednictwem Portalu i na warunkach Regulaminu, składania przez Klientów Ofert oraz możliwości zawierania Umów Pożyczek pomiędzy Klientem a 4Elite;

  3. przeglądania historii Umów Pożyczek pomiędzy Klientem a 4Elite, złożonych Ofert, a także ich warunków i statusu;

  4. prowadzenia Konta Klienta;

  5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Portalu usługami, 4Elite podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 6. Zabronione jest wykorzystywanie Strony internetowej w sposób lub w celach sprzecznych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu. Użytkownikom zabrania się zwłaszcza:
  1. zamieszczania, przesyłania, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie (np. zdjęcia, opinie, komentarze itp.) treści erotycznych lub pornograficznych, uwidaczniających nagość lub sugestywnych w zakresie odnoszącym się do w/w treści;

  2. treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa;

  3. treści powszechnie uważane za moralnie lub etycznie naganne;

  4. treści propagujących lub obrazujących, lub demonstrujących, lub zachęcających do nienawiści rasowej, religijnej, przemocy, lub treści dyskryminujących, przede wszystkim ze względu na pochodzenie rasowe lub religijne, lub etniczne, lub poglądy polityczne, lub filozofię;

  5. naruszające dobra osobiste lub inne dobra albo prawa osób trzecich, w tym przede wszystkim dobre imię, godność, wizerunek, twórczość naukową lub artystyczną;

  6. wykorzystywanie Strony internetowej w celach komercyjnych, reklamowych Klienta lub osób trzecich;

  7. zamieszczania treści zawierającej zwroty, słowa, gesty, postrzegane powszechnie za obraźliwe lub wulgarne;

  8. działań mogących utrudniać lub zakłócać działanie Strony internetowej;

  9. działań, w tym zamieszczania treści, mogących narazić 4Elite lub podmioty z nimi powiązane gospodarczo lub kapitałowo, albo osoby fizyczne, przede wszystkim u nich zatrudnione lub nimi zarządzające, na utratę renomy lub dobrego imienia;

  10. innych działań sprzecznych z celem i zasadami funkcjonowania Portalu;

 7. Korzystanie z Portalu przez Klientów jest możliwe po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta, pod warunkiem spełnienia przez wykorzystywany przez Klientów system teleinformatyczny poniżej wskazanych minimalnych wymagań sprzętowych i technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej z włączoną obsługą ciasteczek, java script, a ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe działanie zalecana jest najnowsza dostępna powszechnie wersja przeglądarki;

  2. Chrome z włączoną obsługą ciasteczek, java script, a ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe działanie zalecana jest najnowsza dostępna powszechnie wersja przeglądarki;

  3. Firefox w wersji 3.6 lub nowszej z włączoną obsługą ciasteczek, java script, a ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe działanie zalecana jest dostępna powszechnie najnowsza wersja przeglądarki;

  4. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 na 768 pikseli;

  5. zainstalowanie na komputerze lub innym urządzeniu końcowym oprogramowania służącego do tworzenia, wysyłania, wymiany poczty elektronicznej (email), jak np. Microsoft Outlook.

 8. W celu korzystania z Portalu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

 9. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pomocą odsyłacza (linku) zamieszczonego na stronie głównej Strony internetowej https://www.4eliteinvestments.pl zakładka https://www.4eliteinvestments.pl/regulamin/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 10. 4Elite nie pobiera żadnych opłat za komunikację za pośrednictwem Portalu lub w związku z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Użytkownik/Klient ponosi te koszty w wysokości wynikającej z odrębnej umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem/Klientem i osobą trzecią świadczącą na rzecz Użytkownika/Klienta usługi umożliwiające porozumiewanie się na odległość.
 11. Wszelkie Umowy zawierane z Klientami przez 4Elite za pośrednictwem Portalu zawierane są w języku polskim, zgodnie z prawem polskim i niniejszym Regulaminem.
 12. Utrwalanie, zabezpieczanie, udostępnianie oraz potwierdzanie Klientom istotnych postanowień Umowy Pożyczki oraz Oferty następuje poprzez ich przesłanie Klientowi na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail.
 13. Umowa między 4Elite a Klientem zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Ofertą, a także postanowieniami niniejszego Regulaminu i stosuje się do niej wyłącznie prawo polskie.

2. REJESTRACJA, ZAŁOŻENIE I AKTYWACJA KONTA

 1. Dla korzystania ze wszystkich dostępnych dla Klienta funkcji Portalu, w szczególności określonych w ppkt 1.5. niniejszego Regulaminu, Użytkownik musi dokonać Rejestracji i w jej wyniku otrzymać indywidualne, przypisane do niego Konto. Składanie Ofert i zawieranie Umów Pożyczek za pośrednictwem Portalu jest możliwe wyłącznie po dokonaniu Rejestracji i założeniu Konta. Wniosek o dokonanie rejestracji i założenie Konta Użytkownik składa poprzez:
  1. wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, który wygeneruje się poprzez wejście w zakładkę https://www.4eliteinvestments.pl/register; a następnie

  2. potwierdzenie prawidłowości danych poprzez naciśnięcie na link aktywacyjny otrzymany na adres poczty elektronicznej (email), wskazany w Formularzu Rejestracyjnym.

 2. Każdy Klient może posiadać wyłącznie jedno Konto.
 3. Niezbędne do rejestracji i założenia Konta, w sposób określony w ppkt 2.1., jest podanie przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym następujących danych: (1) imienia i nazwiska lub pełnej nazwy firmy, (2) adresy zamieszkania, a w wypadku przedsiębiorców adresu głównego prowadzonej działalności/siedziby, (3) adresu e-mail, (4) numeru telefonu, (5) numeru PESEL i NIP, a w przypadku przedsiębiorców numeru KRS (o ile Klient podlega wpisowi do rejestru) oraz NIP i REGON. 
 4. Wraz z wypełnieniem Formularza Rejestracyjnego, osoba/osoby, które go podpisały, składają oświadczenie, iż:
  1. wszelkie zamieszczone w nich dane są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym;

  2. informacje i dane są prawdziwe, nie naruszają praw osób trzecich, ani nie stanowią naruszenia prawa;

  3. jest/są oni uprawniona/uprawnieni do skutecznego związania Użytkownika, w imieniu którego działa/ją, treścią niniejszego Regulaminu;

  4. Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień;

  5. wszelkie Umowy Pożyczek zawierane w imieniu Użytkownika z 4Elite za pośrednictwem Portalu będą skutecznie wiązały Użytkownika;

  6. przyznane na skutek rejestracji oraz założenia Konta, Login i Hasło, będą udostępniane przez Użytkownika wyłącznie osobom, które będą uprawnione do skutecznego składania Ofert i zawierania Umów w imieniu Użytkownika;

  7. przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za udostępnienie, nieprawidłowe zabezpieczenie lub zagubienie Loginu i Hasła umożliwiającego zalogowanie do Portalu;

  8. wyraża zgodę na przetwarzanie i administrowanie Danymi Osobowymi Użytkownika w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.

 5. Po złożeniu przez Użytkownika prawidłowo uzupełnionego Formularza Rejestracyjnego zawierającego wszelkie wymagane dane i informacje, Użytkownik w terminie 7 dni otrzyma na podany przez siebie adres email link aktywacyjny, który powinien kliknąć celem zakończenia aktywacji Konta.
 6. Po wciśnięciu linku aktywacyjnego otrzymanego zgodnie z ppkt 2.5. Użytkownik może nadać swoje Hasło umożliwiające rejestrację do Konta. Po weryfikacji i założeniu Konta zgodnie z ppkt 2.5. niniejszego Regulaminu oraz nadaniu Loginu i Hasła, następuje aktywacja Konta, a Użytkownik otrzymuje status Klienta i w ramach swojego Konta może korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych dla Klientów w ramach Portalu.
 7. Klient nie ma możliwości zmiany Loginu do Konta, którym zawsze jest jego adres email. Klient może zmienić Hasło do Konta, po uprzednim zalogowaniu na Konto, w zakładce „Zmiana Hasła”.

3. OFERTY, WARUNKI SKŁADANIA OFERT.

 1. W ramach Portalu 4Elite umożliwia Klientowi złożenie Oferty wyłącznie na warunkach określonych przy wypełnianiu Formularza Ofertowego, dostępnego po zalogowaniu się do Konta w zakładce 'Konto'.
 2. Główne cechy Oferty, jak kwota pożyczanych środków pieniężnych, okres, na jaki oferowana jest pożyczka, wysokość odsetek kapitałowych, zasady jej spłaty i terminy spłat wyświetlają się w zakładce 'Konto'.
 3. Złożenie Oferty może nastąpić na skutek wypełnienia Formularza Ofertowego i podania w całości danych wymaganych w jego treści.
 4. Oferta dla swej ważności powinna zawierać następujące dane:
  1. dane Klienta wskazane w ppkt 2.3. niniejszego Regulaminu;

  2. nr rachunku bankowego Klienta;

  3. datę sporządzenia oferty;

  4. dane dotyczące pożyczki, tj. kwota pożyczki, oprocentowanie pożyczki, termin zwrotu pożyczki, ilość rat pożyczki, wysokość rat, terminy spłat poszczególnych rat, termin udostępnienia kwoty pożyczki 4Elite.

 5. Klienci mogą składać Oferty 24 godziny na dobę, wyłącznie po zalogowaniu się do Konta przy użyciu przypisanego do danego Klienta Hasła i Loginu.

 6. Dla skutecznego i wiążącego Klienta złożenia Oferty, Klient - po zalogowaniu na Konto - musi wykonać kolejno następujące czynności:

  1. wejść w zakładkę „Konto”;

  2. wypełnić Formularz Ofertowy poprzez podanie wszelkich danych w nim wymaganych. Formularz Ofertowy może ograniczać możliwość wpisania niektórych warunków składanej oferty (np. poprzez ograniczenie terminów spłaty pożyczki, kwoty pożyczki, odsetek pożyczki, oprocentowania, terminu związania ofertą etc.).

 7. Klient, po wypełnieniu Formularza Ofertowego, powinien wcisnąć przycisk „Złóż Ofertę” zamieszczony pod Formularzem Ofertowym.
  UWAGA: W trakcie składania Zamówienia Kupujący ma możliwość modyfikacji warunków Oferty, ale tylko i wyłącznie do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż Ofertę”. Po naciśnięciu przycisku „Złóż Ofertę” nie jest możliwe dokonywanie korekt jej treści oraz warunków.

 8. Po dokonaniu przez Klienta czynności określonych w ppkt 3.1. – 3.7. niniejszego Regulaminu, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonej Oferty oraz pełna treść Umowy Pożyczki, jaka może zostać zawarta między Stronami na skutek jej przyjęcia przez 4Elite zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Podsumowanie złożonej Oferty zawierać będzie informacje dotyczące:

  1. Numeru Oferty,

  2. Danych, o których mowa w ppkt 3.4. (w tym określone w ppkt 2.3.) niniejszego Regulaminu.

4. AKCEPTACJA OFERTY ORAZ ZAWARCIE UMOWY

 1. Klient, chcący zawrzeć Umowę Pożyczki w ramach Portalu, musi złożyć uprzednio Ofertę jej zawarcia za pośrednictwem Portalu.

 2. Po złożeniu przez Klienta Oferty w sposób określony w ppkt 3.1. – 3.8., 4Elite może w terminie związania ofertą złożyć oświadczenie o przyjęciu Oferty na warunkach określonych w ppkt 4.4. Regulaminu. Oświadczenie o przyjęciu Oferty zostanie przekazane Klientowi na adres email Klienta wskazany przy zakładaniu Konta. Dodatkowo fakt przyjęcia Oferty zostanie uwidoczniony w Portalu, zgodnie z ppkt 4.6.

 3. Razem z oświadczeniem o przyjęciu Oferty 4Elite przesyła Klientowi egzemplarz umowy opatrzony podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentacji 4Elite. Po dokonaniu przelewu na adres poczty e-mail lub sms-em Klient otrzyma potwierdzenie jego dokonania. Potwierdzenie dokonania przelewu będzie także widoczne na koncie Klienta, po uprzednim zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła Klienta. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od zawartej Umowy Pożyczki spoczywa na 4Elite.

 4. W momencie przyjęcia Oferty przez 4Elite w drodze oświadczenia przesłanego na adres email (podany przez Klienta w Formularzu Rejestracji) zgodnie z ppkt 2.3. niniejszego Regulaminu, dochodzi do zawarcia Umowy Pożyczki na warunkach złożonej zgodnie z pkt 3 Regulaminu Oferty.

 5. W przypadku braku oświadczenia 4Elite o przyjęciu oferty w terminie 30 dni od złożenia Oferty przez klienta, złożonego zgodnie z pkt 4.5.-4.6. Regulaminu, Oferta przestaje wiązać Klienta (wygasa).

 6. Klient może weryfikować fakt przyjęcia Oferty przez 4Elite w zakładce 'Konto'. Potwierdzenie przyjęcia danej Oferty zaznaczone będzie w tabeli w kolumnie 'Status'. W zakładce 'Konto' Klient może na bieżąco monitorować i uzyskać również informacje o numerze Oferty, kwocie Oferty i pozostałych jej warunkach. Dodatkowo w zakładce 'Konto' uwidaczniany jest status Oferty (tj. informacja czy Oferta została przyjęta, czy środki zaksięgowano na rachunkach 4Elite).

 7. Bez przyjęcia Oferty, wyłącznie poprzez złożenie samej Oferty, nie dochodzi do zawarcia Umowy. Klient oświadcza, iż jest mu znany fakt, że 4Elite nie zobowiązuje się do przyjmowania Ofert złożonych za pośrednictwem Portalu przez Klienta i zachowuje pełną swobodę co do przyjęcia lub odmowy jej przyjęcia, a tym samym Klient przez samo złożenie Oferty nie nabywa roszczenia o jej przyjęcie lub odmowę jej przyjęcia.

 8. Klient oświadcza, iż jest mu znany fakt, że środki pieniężne oddane do dyspozycji 4Elite na mocy Umowy Pożyczki nie są przypisane (przeznaczone) dla sfinansowania konkretnej Inwestycji i fakt ten akceptuje. Powyższe oznacza, iż środki pieniężne oddane 4Elite do dyspozycji na mocy Umowy Pożyczki, mogą być przeznaczone na sfinansowanie dowolnej Inwestycji na rynku nieruchomości. Klient nie staje się współwłaścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości nabytych przez 4Elite, ani nie nabywa prawa do przeniesienia prawa własności lub współwłasności nieruchomości nabytych przez 4Elite.

 9. Klient przyjmuje do wiadomości możliwość, że jego oferta nie zostanie przyjęta, gdyż inni Klienci złożyli swoje oferty szybciej. Wówczas Klient może oczekiwać na kolejny nabór inwestorski lub następnym razem skorzystać z opcji wcześniejszego złożenia oferty zanim pojawi się nabór. Wówczas oferta Klienta jest ważna przez 30 dni i w tym czasie deklaruje on możliwość zainwestowania określonej sumy. Jeżeli w tym czasie nie będzie ogłoszony żaden nabór, po upływie 30 dni od jej złożenia, oferta Klienta wygasa.

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. 4Elite, niezależnie od możliwości odstąpienia od Umowy Pożyczki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Pożyczki zawartej za pośrednictwem Portalu w następujących sytuacjach i terminach:
  1. W przypadku zawarcia Umowy Pożyczki na skutek lub na warunkach zaistniałych na skutek błędów w działaniu oprogramowania lub Portalu - w terminie 30 dni od dnia wykrycia błędu nie później niż 60 dni od dnia zawarcia Umowy Pożyczki w sposób określony niniejszym Regulaminem;
  2. W przypadku nie udostępnienia przez Klienta w terminie określonym w Umowie Pożyczki środków całej kwoty pożyczki określonej w Umowie Pożyczki – w terminie 30 dni od dnia powstania stanu opóźnienia w przekazaniu kwoty pożyczki w stosunku do terminu określonego w Umowie Pożyczki.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem adresów email zamieszczonych na Stronie internetowej przysługuje, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), wyłącznie Klientom będącym Konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego. Klientom będącym Konsumentami przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Pożyczki lub wycofania Oferty w terminie, odpowiednio 14 dni od dnia zawarcia Umowy Pożyczki zgodnie z pkt 4.2. - 4.4. Regulaminu lub 14 dni od dnia złożenia Oferty zgodnie z pkt 3.1-3.8. Regulaminu.
 3. Szczegółowe pouczenie o przysługującym Klientom (będącym Konsumentami) prawie do odstąpienia od Umowy Pożyczki lub wycofania Oferty, w tym zwłaszcza o terminie na wykonanie tego prawa, obowiązkach i skutkach związanych z wykonaniem tego prawa, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią Pouczenia o prawie odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku woli wykonania prawa do odstąpienia od Umowy Pożyczki lub Oferty, Klient może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednakże Klient nie jest do tego zobligowany.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I TZW. PLIKI COOKIES

 1. Administratorem baz Danych Osobowych przekazywanych przez Klientów jest 4Elite.
 2. Zakres przetwarzanych Danych Osobowych obejmuje następujące dane określone w ppkt 2.3. i 3.4. niniejszego Regulaminu. Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie uniemożliwia zarejestrowanie Klienta i założenie Konta, a tym samym korzystanie z Portalu.
 3. 4Elite zobowiązuje się do ochrony Danych Osobowych zgodnie z właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym U.o.d.o oraz U.ś.u.d.e.
 4. Klient podając swoje dane osobowe 4Elite wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez 4Elite w celu, w jakim zostały udostępnione przez Klienta, a zwłaszcza w celach wskazanych w pkt 1.5. niniejszego Regulaminu oraz w celu przyjmowania Ofert i zawierania Umów Pożyczek.
 5. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę, o której mowa w pkt 6.4., poprzez oświadczenie woli złożone 4Elite. Klient oświadcza, iż jest mu znanym fakt, iż zgłoszenie żądania usunięcia danych lub zaprzestania administrowania nimi jest równoznaczne z brakiem możliwości dalszego korzystania z Portalu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 6. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 4Elite o zmianie danych, w tym siedziby, adresu zamieszkania, formy prawnej lub innych danych, mogących mieć wpływ na świadczenie usług drogą elektroniczną przez 4Elite lub skuteczne zawarcie lub wykonanie Umów Pożyczek. Powyższe odnosi się do danych określonych w pkt 2.3. i 3.4. niniejszej Umowy.
 7. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania Danych Osobowych wykorzystywanych w celach określonych w ppkt 6.5. zostały opisane w Polityce prywatności (https………..). Wyżej wymieniona Polityka prywatności zawiera również informacje dot. tzw. plików „cookies”.

7. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. 4Elite podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Portalu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 4Elite o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Portalu.
 3. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez 4Elite oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Strony internetowej Użytkownik może składać na adres: 4 Elite Investments sp. z o.o, 44-240 Żory, ul. Szeroka 1 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@4eliteinvestments.pl
 4. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez 4Elite.
 5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez 4Elite następuje nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej skutecznego złożenia. 4Elite zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH (NIE DOTYCZY UMÓW ZAWARTYCH PRZY WYKORZYSTANIU PORTALU) LUB ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA

 1. 4Elite oraz Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie 4Elite żądania usunięcia Konta przy użyciu email na adres 4Elite: biuro@4eliteinvestments.pl lub pisemnie na adres siedziby 4Elite.
 3. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Klienta z wywiązania się ze zobowiązań względem 4Elite, jeżeli w dniu rozwiązania umowy takie istnieją. Powyższe dotyczy przede wszystkim związania Klienta Ofertami i Umowami Pożyczek.
 4. 4Elite wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej lub pisemnie na adres zamieszkania/siedziby, wskazane przez Klienta przy zakładaniu Konta.
 5. Umowa rozwiązuje się z dniem następującym po dniu złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy.
 6. 4Elite może pozbawić Klienta praw do korzystania z Portalu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Portalu - ze skutkiem natychmiastowym - poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej stosownego powiadomienia, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
  1. podał w Formularzu Rejestracyjnym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd 4Elite lub naruszające prawa osób trzecich;

  2. dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych 4Elite lub osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów lub 4Elite;

  3. dopuścił się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, lub zwyczajami, lub godzących w renomę lub wizerunek 4Elite;

  4. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Portalu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 4Elite.

 7. 4Elite jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Portalu, jeśli powodem jest:

  1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania 4Elite;

  2. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od 4Elite).

 8. 4Elite ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 9. 4Elite nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). 4Elite ponosi jednak odpowiedzialność, jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania lub zaniechania osób, za pomocą których wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.

 10. 4Elite nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Portalu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego hasła lub loginu. 4Elite odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła lub loginu nastąpiło z przyczyn zawinionych przez 4Elite lub przyczyn, za które 4Elite ponosi odpowiedzialność.

 11. 4Elite nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla złożonych Ofert, Umów Pożyczki pomiędzy 4Elite, a Klientem jest prawo polskie, w tym przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z póź. zm.), chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
 2. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi Konsumentami, sądem miejscowo właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych w związku z świadczonym za pośrednictwem Portalu usługami, złożonymi Ofertami oraz w związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem Umów Pożyczek między 4Elite a Klientem, jest polski sąd powszechny ogólnie właściwy ze względu na siedzibę 4Elite. W przypadku usług świadczonych za pośrednictwem Portalu na rzecz Konsumentów, a także sporów na tle złożonych przez Konsumentów Ofert lub sporów w związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem Umów Pożyczek między 4Elite a Klientem będącym Konsumentem, właściwość sądów ustalana jest w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 3. Do świadczonych za pośrednictwem Portalu usług oraz zawartych Umów stosuje się wyłącznie prawo polskie.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika/Klienta pod następującym adresem https://www.4eliteinvestments.pl/article/17
 5. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Internetowej https://www.4eliteinvestments.pl
 6. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej https://www.4eliteinvestments.pl/
 7. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez 4Elite poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w Formularzu Rejestracyjnym, informacji zawierającej nowe brzmienie Regulaminu.
 8. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie 4Elite w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a tym samym brakiem możliwości korzystania z Portalu i utratą możliwości składania Ofert i zawierania Umów Pożyczek.
 9. Do Ofert i zawartych na skutek ich przyjęcia Umów Pożyczek zastosowanie znajdzie Regulamin w wersji obowiązującej w chwili skutecznego złożenia Oferty.
 10. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa, należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała, najbliżej jak to możliwe, intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.

10. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – pouczenie o możliwości odstąpienia od Umowy

Załącznik nr 2 – formularz odstąpienia od Umowy (wzór).